Email bounces och förklaring av bounce koder

När du som kund hos eMailPlatform utsänder ett email till en kontaktperson, blir det sänt ett svar tillbaka från mottagarens mailserver till eMailPlatforms mailserver. Om mailen bouncer (svenska” studsar”), är det ett antal olika koder som anger, varför mailet bouncet från mottagarens mailserver. Det kan från tid till annan vara problematiskt att exakt diagnostisera varför ett email bouncer, och det är heller inte alla mailservrar som är lika bra på att returnera ett exakt svar på varför mailen bouncer.

3 typer av email bounce koder

Det finns 3 olika typer av email bounce koder: Hard, Soft eller Annat. Dessa kan på följande sätt:

  • Hard bounce: En hard bounce uppstår när den mottagande mailservern meddelar att email adressen inte är valid. Det betyder i regel att användaren inte existerar eller mailadressen är fel.
  • Soft bounce: En soft bounce är ett tillstånd där email adressen vid upprepade soft bounces måste förklaras invalid. Ett exempel på detta är kod 21 (se nedanför). Denna kan uppstå om domännamnet inte längre existerar, eller om DNS registreringen har utgått eller tex blir förnyad imorgon, eller det var ett tillfälligt fel i DNS-lookup. Om kod 21 är kontinuerlig, kan emailadressen förklaras invalid.
  • Annat: Detta är ett tillstånd där mottagandet en emailet misslyckats, men där det inte är emailadressen, som utgör problemet. Problemet kan här vara spam-blockering. I stället för att helt radera emailadressen bör du istället undersöka och lösa spam problemet, så du åter kan kan sända email till adressen.

 

Nedanför finner du en översikt över alla bounce felkoder. Se närmare beskrivning av de olika felkoderna under tabellen.

Kod Beskrivning Typ Exempel på SMTP respons
0 Non-bounce Annat
10 Bad email address Hard 550 User Unknown
20 Temp failure – General Soft
21 Temp failure – DNS Failure Soft
22 Temp failure – Mailbox full Soft
23 Temp failure – Message size too large Annat
29 Temp failure – Unable to connect Soft
30 Bounce with no email address Annat
40 General bounce Annat Sorry, I wasn’t able to establish an SMTP connection. (#4.4.1)/I’m not going to try again; this message has been in the queue too long
50 Mail block – General Annat
51 Mail block – Known Spammer Annat
52 Mail block – Spam detected Annat
53 Mail block – Attachment detected Annat
54 Mail block – Relay denied Annat
59 Mail block – Unable to connect Annat
60 Auto-reply Annat
70 Transient bounce Annat
90 Unsubscribe request Hard
100 Challenge response Annat
110 Over eMailPlatform throttle limit Annat
120 Queue dumped Annat
121 Delivery paused then message expired Annat
122 Suppressed by System due to Subscriber Inactivity Annat
123 Blocked due to System policy enforcement Annat
200 Spam complaint NA

 

0 – Non-bounce
Uppstår när den mottagande mailserverns bounceprocess får en email som säger att det inte ska studsa.

29 – Soft bounce – Unable to connect
Detta är en soft bounce, där det inte var möjligt att etablera anslutning till den ingående mailservern. Om det är många bounces med denna kod på en enskild domän, så betyder det ofta antingen att domänen inte fungerar, eller att domänen har blockerat eMailPlatforms mailserver.

59 – Mail block – Unable to connect
Detta är en bounce typ snarlik ovanstående bounce kod 29. Här handlar det det dock ofta om en stor domän, där man med någorlunda säkerhet kan anta att domänen fortsatt existerar. Orsaken till bounce är då med stor sannolikhet att de blockerar alla anslutningar från din IP adress. Några av de större domänerna kommer i en blacklisting process att helt blockera din IP adress när du försöker ansluta till deras mailserver.

110 – Over eMailPlatform throttle limit
Denna bounce typ uppstår när ett email, som varit i kö över den fastslagna kö-limiten, har blivit schemalagt för leverans, men leveransen inte kan slutföras. Detta pga att den vill övergå den konfigurerade gräns för mängden av emails, som kan mottas på mottagarens indgående mailserver inom en given tidsperiod.

120 – Queue dumped
Vid denna typ av bounce har eMailPlatform blivit ombedd att radera alla mail i kön.

121 – Delivery paused then message expired
Vid denna typ av bounce har eMailPlatform blivit ombedd att pausa alla mail i kön. Efter att maximalt antal leveransförsök har nåtts, bouncer dessa emails med denna kod.

122 – Suppressed by System due to Subscriber Inactivity
Vid denna bounce har eMailPlatform valt att inte sända till mottagaren, pga att denna inte har reagerat med att tex klicka på en länk eller läsa in bilder, som båda signalerar aktivitet från mottagarens sida. Det vill säga, att det handlar om en inaktiv mottagare.

123 – Blocked due to System policy enforcement
Vid denna bounce har eMailPlatform valt att inte sända till mottagaren pga. policy problem.

Share This